Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

unfabulous
23:06
5321 7b43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamerriment merriment
unfabulous
23:05
0613 4cd5 500
Reposted fromowca owca viaScivolidinuovo Scivolidinuovo
unfabulous
23:05
Co robić by nie tracić czasu?
— A.Camus "Dżuma"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialust lust
unfabulous
23:05
unfabulous
23:04
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
unfabulous
23:04
Nie rezygnuje się z ludzi, których się kocha.
— Gossip Girl

December 31 2014

unfabulous
21:53
Ciężko się pogodzić, jak ktoś Cię po prostu skreśla.
unfabulous
21:17
8984 e94e
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaarrependimento arrependimento
unfabulous
21:16
2609 01cd 500
Reposted fromkjuik kjuik viaIzzy721 Izzy721
21:11
7212 ca18
Reposted fromfreakish freakish viaarrependimento arrependimento
21:10
3935 df2a

outonismo:

Mateus William

Reposted fromsunlight sunlight viaIzzy721 Izzy721
unfabulous
21:10
9962 5a09
Reposted fromjackie777 jackie777 viasupernatural supernatural
unfabulous
21:10
scintillante | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viazakazane zakazane
21:10
21:09
2061 a0c9
unfabulous
21:09
5996 9776
Reposted fromsilvermoon silvermoon viapannax pannax
unfabulous
21:09
3399 2ad2
Reposted fromretaliate retaliate viaakysz akysz
unfabulous
21:08
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viapastelina pastelina
unfabulous
21:05
Zwymiotować, czy dać dziecku?
Reposted fromargasek argasek viagusta-blu gusta-blu
unfabulous
21:04
8213 eb0f
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl